Tin tức

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 18-06-2024 Lượt xem 416

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần xi măng Thăng Long (“TLCC”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông việc điều chỉnh kế hoạch triệu tập cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 của TLCC theo Thông báo ngày 30/5/2024 như sau:

 • Hình thức tổ chức: Việc thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sẽ được thực hiện bằng hình thức lấy ý kiến các Cổ đông bằng văn bản
 • Thời gian tổ chức: dự kiến từ ngày 18/06/202428/06/2024.
 • Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 27/5/2024 (đã gửi tới Quý Cổ đông).
 • Nội dung chính lấy ý kiến Cổ đông:
 1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
 2. Thông qua báo cáo của Tổng giám Đốc, Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động của Công Ty cho năm 2023, và báo cáo của Ban Kiểm Soát (“BKS”) về hoạt động kiểm soát trong năm 2023.
 3. Thông qua giải trình cổ tức hàng năm cho năm 2023.
 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và ngân sách tài chính của Công ty cho năm 2024.
 5. Thông qua thù lao cho thành viên của HĐQT và BKS 2024.
 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.
 7. Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền:
 1. Phê duyệt bổ sung Ngành nghề kinh doanh của TLCC.
 2. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ của TLCC.

Các tài liệu liên quan Quý Cổ đông vui lòng xem trong tài liệu  gửi kèm theo Thông báo này.

Kính đề nghị ông/bà gửi ý kiến của mình theo mẫu và hướng dẫn tại Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản đính kèm Thông báo này đến Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị.

Trân trọng!

Chi tiết như file đính kèm

Gọi ngay: +84917 616 526
SMS: +84917 616 526 Chat Zalo